نامه پهلوی

نظر شما:

نامه هایی از افراد و موسسات گوناگون به کتابخانه ملی ملک در خصوص تهیه میکروفیلم، عکس و فتوکپی از نسخ خطی کتابخانه فوق به تاریخ ۱۳۴۸ش به خط تایپی
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۳۴۰
موضوع اثر : نامه هایی از افراد و موسات گوناگون به کتابخانه ملی ملک
تاریخ خلق : ۱۳۴۸ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم/سبز
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان