نامه مرادپور به کتابخانه ملک درباره معرفی محسن مهین برای استفاده از منابع آنجا ۱۳۵۰ش. پهلوی

نظر شما:

نامه پور مرادیان از طرف سرپرست روابط عمومی سازمان تلویزیون ملی ایران به رئیس کتابخانه ملک در مورد معرفی محسن میهن جهت مطالعه درباره خراسان به تاریخ ۱۳۵۰ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۳۷۶
پدید آورندگان : پور مرادیان (نویسنده)
موضوع اثر : معرفینامه
تاریخ خلق : ۱۳ تیر ۱۳۵۰ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان