نامه پهلوی

نظر شما:

نامه داریوش شفا معاون امور طرح و برنامه ریزی کتابخانه پهلوی به رئیس کتابخانه ملک در مورد ارسال پرسشنامه و تقاضای تکمیل آن به تاریخ ۱۳۵۴ش به خط تایپی
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۵۱۴
موضوع اثر : نامه داریوش شفا معاون امور طرح و برنامه ریزی کتابخانه پهلوی به رئیس کتابخانه ملک
تاریخ خلق : ۴ اردیبهشت ۱۳۵۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان