نامه پهلوی

نظر شما:

نامه عذرا خطیبی مدیر کل دبیرخانه شورای پژوهش های ملی کشور به احمد سهیلی خوانساری و تقاضای شرکت در جلسه دفتر شورای مزبور به تاریخ ۱۳۵۴ش به خط تایپی
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۵۱۸
موضوع اثر : نامه عذرا خطیبی مدیر کل دبیرخانه شورای پژوهش های ملی کشور به احمد سهیلی خوانساری
تاریخ خلق : ۱۷ آبان ۱۳۵۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان