نامه پهلوی

نظر شما:

نامه سید جعفر شهیدی، ایرج افشار و حبیب یغمائی از مجله یغما به احمد سهیلی خوانساری در مورد ارسال مقاله جهت چاپ در یادگارنامه سید محمد محیط طباطبایی به تاریخ ۱۳۵۶ش به خط تایپی
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۵۹۷
موضوع اثر : نامه سید جعفر شهیدی، ایرج افشار و حبیب یغمائی از مجله یغما به احمد سهیلی خوانساری
تاریخ خلق : ۱۳۵۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۳ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان