نامه جمهوری اسلامی

نظر شما:

نامه های دکتر عبدالعلی گویا مدیر کتابخانه و موزه ملک به حسن پهلوان حسین سرپرست کتابخانه در مورد ارسال نشریات اهدائی به کتابخانه جهت ثبت و ضبط به تاریخ ۱۳۶۲ش به خط تایپی
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۶۹۷
موضوع اثر : نامه های دکتر عبدالعلی گویا مدیر کتابخانه و موزه ملک به حسن پهلوان حسین سرپرست کتابخانه
تاریخ خلق : ۱۳۶۲ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
واقف : حاج حسین آقا ملک