نامه

نظر شما:

نامه هوشنگ ملک زاده به احمد سهیلی خوانساری و تقاضای ارسال قطعه شعری با خط خود برای وی جهت تدوین مجموعه آثار شاعران به خط تایپی
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۹۷۷
موضوع اثر : نامه هوشنگ ملک زاده به احمد سهیلی خوانساری
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران