نامه

نظر شما:

نامه ای از کتابخانه ملی به احمد سهیلی خوانساری در مورد شرکت در جلسه گزارش سمینار کتابداری یونسکو به خط تایپی
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۹۸۳
موضوع اثر : نامه ای از کتابخانه ملی به احمد سهیلی خوانساری
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک