نامه

نظر شما:

نامه ای بدون امضا در مورد واگذاری یک قطعه زمین در داخل باغ ملی جهت ساخت کتابخانه ملک توسط رضا شاه پهلوی در مقابل واگذاری اراضی سعد آباد به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۲۰۰۵
موضوع اثر : نامه ای بدون امضا در مورد واگذاری یک قطعه زمین در داخل باغ ملی
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : آستان قدس رضوی, تهران