بروشور

نظر شما:

بروشور نمایشگاه فرامین دوره های صفوی و قاجار مربوط به کتابخانه و موزه ملی ملک به خط تایپی
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۲۱۵۶
موضوع اثر : بروشور نمایشگاه فرامین دوره های صفوی و قاجار
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک