فهرست پهلوی

فهرست اداره ثبت اسناد و املاک وزارت عدلیه در مورد کتاب ها و نسخ خطی موجود در کتابخانه و موزه ملی ملک به تاریخ ۱۳۱۶ش به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۲۲۰۱
موضوع اثر : فهرست اداره ثبت اسناد و املاک وزارت عدلیه
تاریخ خلق : تیر ۱۳۱۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۴۶ سانتیمتر) عرض (۳۶ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان