گزارش پهلوی

نظر شما:

گزارش حسن فریان دادرس شعبه ۴ دادگاه تهران در مورد دادخواست شهرداری تهران بر علیه حسین ملک به تاریخ ۱۳۲۶ش به خط تایپی
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۲۲۲۰
موضوع اثر : گزارش حسن فریان دادرس شعبه 4 دادگاه تهران
تاریخ خلق : ۳ اسفند ۱۳۲۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۶ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان