نامه/صورت حساب/رسید پهلوی

نظر شما:

اسناد و نامه های پراکنده مربوط به حسین ملک به تاریخ ۱۳۲۱ الی ۱۳۳۳ش به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۲۲۳۵
موضوع اثر : اسناد و نامه های پراکنده
تاریخ خلق : از ۱۳۲۱ شمسی (قرن ۱۴) تا ۱۳۳۳ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان