مصالحه نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین گوهر بیگم خانم با عیسی خان تفرشی الاصل در مورد یک دانگ و نیم از شش دانگ خانه موروثی وی به تاریخ ۱۳۳۳ق به خط شکسته تحریری و هشت مهر
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۲۲۸۰
موضوع اثر : مصالحه نامه بین گوهر بیگم خانم با عیسی خان تفرشی الاصل
تاریخ خلق : ۷ رجب ۱۳۳۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان