نامه اداری و صورت مخارج جمهوری اسلامی

نظر شما:

اسناد مربوط به ارسال فهرست هزینه کتابخانه و موزه ملی ملک در سال های ۱۳۵۸و۱۳۵۹ش به اداره موقوفات ملک به تاریخ ۱۳۵۹ش تا ۱۳۶۰ش به خط تایپی و تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۲۸۹۸
موضوع اثر : اسناد مربوط به ارسال فهرست هزینه کتابخانه و موزه ملی ملک
تاریخ خلق : از ۲۱ فروردین ۱۳۵۹ شمسی (قرن ۱۴) تا ۲۸ تیر ۱۳۶۰ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
اهداکننده : حاج حسن آقا ملک