نامه پهلوی

نظر شما:

مکاتبات اداری متفرقه ادارات، سازمان ها و نهادهای گوناگون با موزه ملی ملک از تاریخ ۱۳۵۳ش تا ۱۳۵۷ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۳۲۵۷
موضوع اثر : مکاتبات اداری متفرقه ادارات، سازمان ها و نهادهای گوناگون با موزه ملی ملک
تاریخ خلق : از ۱۳۵۳ شمسی (قرن ۱۴) تا ۱۳۵۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
اهداکننده : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان