نامه جمهوری اسلامی

نظر شما:

رونوشت نامه قایم‌مقام اداری آستان قدس رضوی به عبدالعلی گویا مدیر کتابخانه ملک پیرامون لزوم پرداخت مخارج کتابخانه و موزه ملی ملک از محل درآمد وقفنامه آنجا به تاریخ ۱۳۵۸ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۳۲۹۵
موضوع اثر : نامه قایم‌مقام اداری آستان قدس رضوی به عبدالعلی گویا مدیر کتابخانه ملک
تاریخ خلق : ۱۳۵۸ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
اهداکننده : حاج حسین آقا ملک