اجاره نامه پهلوی

نظر شما:

فهرست اسامی هشتاد نفر مستاجر املاک حسین ملک در قریه تقی‌آباد سرجام به انضمام اجاره‌نامه قریه مذکور به تاریخ ۱۳۴۴ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۳۳۰۳
موضوع اثر : فهرست اسامی هشتاد نفر مستاجر املاک حسین ملک در قریه تقی‌آباد سرجام
تاریخ خلق : ۱۳۴۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان