برگی از شاهنامه (کشته شدن ارجاسب بدست اسفندیار) صفویه

نظر شما:

دارای ۴ ستون و ۱۳ سطر دارد. عنوان داستان در ۲ ستون میانی وسط ۴ به رنگ قرمز است. دو جنگجو در حال نبرد هستند و ۴ مشعل اطراف آنهاست. ۳ کشته زیر پای اسب است. آسمان شب را با ماه و ستاره نشان می دهد. تزیینات آن مجدول است. در کارگاه کتاب آرایی استرآباد تصویرسازی شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۲.۰۰۰۰۱
موضوع اثر : کشته شدن ارجاسب به دست اسفندیار
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۰) تا قمری (قرن ۱۱)
رنگ : -
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : شاهنامه, کاغذ, نگارگری
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان