برگی از شاهنامه (رسیدن بیژن به بیشه گراز و کشتن گرازان) صفویه

نظر شما:

برگی از شاهنامه که در کارگاه کتاب آرایی استرآباد تصویرسازی شده است. دارای صفحه بندی ۴ ستونی به خط نستعلیق با مرکب مشکی و عنوان به شنگرف. نگاره با موضوع «کشته شدن گرازهای ارمنستان بدست بیژن» در نیمه پایینی صفحه اجرا شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۲.۰۰۰۰۳
موضوع اثر : شاهنامه / بیژن و گرازهای ارمنستان
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : رنگارنگ
تکنیک : آبرنگ، خوشنویسی،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کاغذ, نگارگری
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان