برگی از شاهنامه (کاووس کیخسرو را به تخت می نشاند) صفویه

نظر شما:

دارای ۴ ستون و ۱۵ سطراست. تصویر میانه صفحه است.پس زمینه طبیعت است می شود. تصویر مجدول برنج و طلا است. در کارگاه کتاب آرایی استرآباد تصویرسازی شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۲.۰۰۰۰۵
موضوع اثر : داستان به تخت نشاندن کیخسرو توسط کاووس
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان