برگی از شاهنامه (یافتن زال نزد سیمرغ توسط سام)

نظر شما:

این اثر با آبرنگ بر روی مقوا در کارگاه کتاب آرایی استرآباد کار شده است.اثر دارای جدول کشی است و یکی از مجالس شاهنامه را به تصویر می کشد. اثر دارای سه پاسپارتو است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۲.۰۰۰۱۴
موضوع اثر : سام به نزد سیمرغ به کوه رفته است
رنگ : -
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کاغذ, نگارگری