برگی از شاهنامه (رفتن بهمن با پیغام اسفندیار نزد رستم )

نظر شما:

تصویر رستم در حال کباب کردن گوشت که در سمت راست یک اسب و سه تن از همراهان و در سمت چپ سه تن دیگر دیده میشوند. در پشت صخره ها تصویر بهمن سوار بر اسب به چشم میخورد. اثر دارای ۴ ستون و ۱۵ سطر و مجدول سرنج و طلا است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۲.۰۰۰۱۵
موضوع اثر : داستان های شاهنامه
رنگ : -
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک