نگاره ی گل و مرغ

یک شاخه پر از شکوفه و یک پرنده بر روی آن. مجدول سرخ و زر با حاشیه سرمه ای و مجدول سفید. مجدول مطلا با حاشیه گل و برگ تشعیر و مجدول مشکی با حاشیه ابری د رانتها آن.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۲.۰۰۰۳۹
موضوع اثر : یک شاخه شکوفه و یک پرنده بر روی آن
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک