قطعه نستعلیق ممتاز .قلم مشقی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق ممتاز. قلم مشقی .صفحه پردازی:دفتری ۲سطری.کاغذ :فرنگی آهار مهره نخودی زرافشان.مرکب :مشکی .تاریخ :۱۲۷۷ق.حاشیه : تسمه اندازی به آبی روشن . جدول کشی به طلایی.سفیدآب وشنگرف باتحریر مشک.پاسپارتو:به سبز مغزپسته ای.کمند به طلایی باتحریر مشکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۴۴
موضوع اثر : یک بیت شعر
تاریخ خلق : ۱۲۷۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه :نخودی زرافشان
جنس : کاغذفرنگی آهار مهره نخودی زرافشان، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی باقلم نی بر روی کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی زرافشان، زرافشان، تسمه اندازی، جدول کشی، پاسپارتو، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
محل نمایش : ترنج(عدم نمایش)
فروشنده : نا معلوم
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان