خط کوفی قرن ۳

نظر شما:

یک برگ قرآن.دو رو . خط کوفی.صفحه پردازی :دفتری ۹سطری .روی پوست آهو .اعراب گذاری بانقاط شنگرفی .جدول کشی و تسمه اندازی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۹۲
موضوع اثر : آیه 70 سوره توبه
برچسب‌ها : خط کوفی, کوفی