قطعه نسخ ممتاز.قلم کتابت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نسخ ممتاز .قلم کتابت .صفحه پردازی :دفتری ۱۱سطری .کاغذ :فرنگی آهارمهره عسلی .مرکب :مشکی .تاریخ :۱۲۵۷ق .رقم :محمد شفیع وصال شیرازی .تسمه اندازی به عودی .پاسپارتو به سرنجی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۹۳
پدید آورندگان : محمد شفیع وصال شیرازی (خوشنویس) ابوعبدالله شرف الدین محمد بن سعید دلاصی صنهاجی معروف به بوصیری(قرن ۷) (شاعر)
موضوع اثر : ابیاتی از قصیده برده
تاریخ خلق : ۱۲۵۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه :عسلی
جنس : کاغذ فرنگی آهار مهره عسلی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ فرنگی آهارمهره عسلی، تسمه اندازی، پاسپارتو،
اهداکننده : بانو عزتملک ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان