قطعه نسخ عالی .قلم کتابت جلی

نظر شما:

یک قطعه نسخ عالی .قلم کتابت جلی.صفحه پردازی:دفتری۶سطری.کاغذ:دست ساز آهار مهره حنایی .مرکب :مشکی .رقم :حرره النجاه .بین خطوطاکلیل اندازی مضرس .جدول کشی به اکلیل طلایی .سبز وسفید باتحریر مشکی. پاسپارتو به زرشکی .کمند به اکلیل طلایی با تحریر مشکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۹۵
پدید آورندگان : میر عبدالعال بن میر محمد مومن حسینی متخلص به نجات (خوشنویس)
موضوع اثر : شعر عربی دراهمیت ثروت
رنگ : زمینه: حنایی
جنس : کاغذ دست ساز آهار مهره حنایی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ دست ساز آهارمهره حنایی، اکلیل اندازی مضرس، جدول کشی، پاسپارتو، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
اهداکننده : عزت بانو ملک
برچسب‌ها : جلی