قطعه نستعلیق نفیس.قلم مشقی .دفتری تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق نفیس .قلم سه دانگ مشقی .صفحه پردازی :دفتری .کاغذ: دست ساز آهار مهره حنایی .مرکب :مشکی .تاریخ :۸۳۵ق .رقم :میر علی الکاتب (تبریزی) بین خطوط طلا اندازی منقش ومحرر به سرنج. دوطرف حاشیه دارای کتیبه های بازوبندی ..حاشیه :دارای تسمه اندازی به گل بهی ونیلی بانقوش حل کاری.جدول کشی به طلا وسفیدآب.پاسپارتو: مزین به نقوش ختایی وترنج باتحریر طلا بر زمینه سبز سدری
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۱۰
پدید آورندگان : میر علی الکاتب (تبریزی) (خوشنویس) امیر فخرالدین محمود بن یمین الدین طغرایی مستوفی بیهقی فریومدی (شاعر)
موضوع اثر : قطعه شعر
تاریخ خلق : ۸۳۵ قمری (قرن ۹)
رنگ : زمینه: حنایی
جنس : کاغذدست ساز آهار مهره حنایی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی بر روی کاغذ دست سازآهار مهره حنایی، طلا اندازی منقش و محرر، جدول کشی، تسمه اندازی منقش، پاسپارتو منقش ، حل کاری،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
اهداکننده : عزتملک ملک
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان