قطعه چلیپای نستعلیق ممتاز.قلم کتابت صفویه

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق ممتاز. قلم کتابت .صفحه پردازی :چلیپایی .کاغذ :دست ساز آهار مهره نخودی .رقم: نورالدین علی کاتب.بین خطوط نقوش گل وبرگ طلایی بصورت حل کاری. زمینه:زرافشان. حاشیه: دارای تسمه اندازی به گل بهی .نباتی.جدول کشی بسرنج .طلایی .آبی وسبز باتحریر مشکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۱۴
پدید آورندگان : نورالدین علی الکاتب (خوشنویس) حضرت رسول (ص) (مروی عنه)
موضوع اثر : شعر/ دعای: ناد علیاَ مظهر العجایب
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذدست ساز آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذدست سازآهار مهره نخودی ، حل کاری ، زرافشان، تسمه اندازی، جدول کشی،
ابعاد : طول (۱۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : عزت بانو ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان