قطعه شکسته نستعلیق عالی .قلم کتابت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه شکسته نستعلیق عالی. قلم کتابت .صفحه پردازی:مورب ومتعاکس.کاغذ :فرنگی آهار مهره قهوه ای خیلی روشن .مرکب :مشکی .تاریخ :۱۲۶۱ق .رقم : متین شیرازی بنقل ازمحمد شفیع هروی(شفیعا).حاشیه:دارای تسمه اندازی به گل بهی.جدول کشی: به اکلیل طلایی .بنفش وسرنج .پاسپارتو :به آبی .کمند به سرنج واکلیل طلایی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۳۶
پدید آورندگان : متین شیرازی (خوشنویس)
موضوع اثر : متن ادبی.فتح نامه
تاریخ خلق : ۱۲۶۱ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه :قهوه ای روشن
جنس : کاغذ: فرنگی آهار مهره قهوه ای روشن، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی بر روی کاغذ فرنگی آهار مهره قهوه ای روشن، تسمه اندازی، جدول کشی، پاسپارتو، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
اهداکننده : عزتملک ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان