قطعه شکسته نستعلیق تحریری قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه شکسته نستعلیق تحریری .قلم :کتابت .صفحه پردازی:مورب نویسی .کاغذ : نباتی آهار مهره فرنگی .مرکب :مشکی .بین سطور طلا اندازی محرر.حاشیه :دارای تسمه اندازی به مشکی وآبی .جدول کشی به سرنج .طلایی ومشکی.پاسپارتو : بنارنجی.کمند به سرخی.طلایی ومشکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۴۷
پدید آورندگان : میرزا ابوالقاسم قائم فراهانی (خوشنویس)
موضوع اثر : مکتوبی منسوب به میرزا ابوالقاسم قائم مقام بفرزندش
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذآهار مهره نخودی فرنگی، طلا اندازی محرر، تسمه اندازی، جدول کشی، پاسپارتو، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : عزت بانو ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان