قرآن (سوره‌های یس، فتح، جمعه، عنکبوت، روم و دخان ) زندیه

نظر شما:

سوره های یس، فتح، جمعه، عنکبوت، روم و دخان (گ ۱ر تا ۲۶ر) به خط نسخ محمدهاشم اصفهانی در رجب ۱۲۰۱ قمری؛ دارای یک سرلوح مذهّب مرصّع در آغاز نسخه و دو صفحهٔ ابتدایی دارای حاشیهٔ تمام مذهّب و بین سطور طلااندازی شدهٔ مضرّس؛ تمام صفحات مجدول کمنداندازی شده و بین سطور طلااندازی شده؛ عنوان سور به شنگرف در گوشه های بیرونی صفحات؛ کاغذ ترمه قطع جانمازی به ابعاد ۱۴/۲.۹/۲ سانتیمتر و جلد لاکی با نقش گل و بوته و حاشیه کتیبهٔ آیات قرآنی و آستر حل کاری درخت انگور روی بوم مشکی (با تاریخ ۱۱۳۰ق) است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۸۶/۰۰۱
پدید آورندگان : محمدهاشم اصفهانی (خطاط)
موضوع اثر : قرآن -- سوره‌ها و آیه‌ها
تاریخ خلق : از نامعلوم تا رجب ۱۲۰۱ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، لاکی (روغنی)، مقوا (پاپیه ماشه)،
ابعاد : طول (۱۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی زندیه روی بر خط زمان