شش بیت " فی بیان مقدار المد المنفصل والمتصل والضروری علی ما اختلف فیها بین ائمه اسبعة"

نظر شما:

نسخ محمد بن محمود النصیر الطوسی در ۷۷۲ق مجدول به شنگرف عنوان و نشان به شنگرف نیم صفحه (۸سطر) کاغذ ترمه قطع نیم ربعی جلد میشن قهوه ای نو
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۳۰۳/۰۰۶
پدید آورندگان : محمدبن محمود نصیر طوسی (خوشنویس)
موضوع اثر : تجوید قرآن / قرائت قرآن
تاریخ خلق : ۷۷۲ قمری (قرن ۸)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک