ترجمه فارسی رسالة رسالة فی ارتداد و کفر فقیه عدل امامی علی قول عالم حنفی و رد قوله صفویه

نظر شما:

ترجمهٔ فارسی رسالهٔ «رسالة فی ارتداد و کفر فقیه عدل امامی علی قول عالم حنفی و رد قوله» گویا تألیف «احمد بن زین العابدین العلوی العاملی»، عنوانو نشانبه شنگرف، به خط نسخ سدهٔ ۱۱ق، کاغذ ترمه و جلد تیماج سیاه.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۰۲۳/۰۰۳
موضوع اثر : ارتداد/کفر/شیعه/دفاعیه‌ها و ردیه‌ها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان