الروضةالبهیة فی شرح اللمعةالدمشقیة قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۷۰۱/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدابراهیم قلی (کاتب) زین الدین بن علی شهید ثانی (شارح و مولف) محمدبن مکی شهید اول (مولف اولیه)
موضوع اثر : نقد و تفسیر اللمعةالدمشقیه محمدبن مکی شهید اول/ فقه جعفری
تاریخ خلق : ۱۲۶۲ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان