الروضةالبهیة فی شرح اللمعةالدمشقیة قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف شیخ زین‌الدین بن علی بن احمد عاملی جبعی (۹۱۱ - ۹۶۶)، معروف به شهید ثانی، نسخ محمد حسن بن دوست محمد خراسانی قاینی در ۲۵ شوال ۱۲۳۵، یادداشتی به تاریخ ۱۲۴۷، دارای یادداشتی در تطهیر و نامه ی علی بن موید ملک خراسان به شیخ سعید در پایان نسخه، دارای مهر حسین، بر کاغذ فستقی در ۲۹۵ برگ ۲۵ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۰۱۳/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدحسن‌بن دوست محمد خراسانی قاینی (کاتب) زین الدین بن علی شهید ثانی (شارح و مولف) محمدبن مکی شهید اول (مؤلف اولیه)
موضوع اثر : نقد و تفسیر اللمعةالدمشقیه محمدبن مکی شهید اول/ فقه جعفری
تاریخ خلق : ۱۲۳۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان