چند داستان از مالک دینار و شبلی و بهلول و ابراهیم و ادهم و بوذرجمهر به فارسی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شکسته نستعلیق محمدحسین بن محمد ابراهیم اصفهانی با یادداشت تملک ومهر وی در ۱۲۵۸، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ فرنگی در ۳ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۱۷۵/۰۰۲
پدید آورندگان : محمدحسین‌بن محمدابراهیم اصفهانی (کاتب)
موضوع اثر : داستانهای اسلامی
تاریخ خلق : ۱۲۵۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، آهار مهره،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان