اسامی بروج بانظم عربی و سالهای ترکی و ارقام بروج صفویه

نظر شما:

نسخ و نستعلیق سده ۱۱، بر کاغذ ترمه در ۱ برگ نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۲۰۷/۰۰۷
موضوع اثر : ماههای عربی/ ماههای ترکی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان