شرح سی فصل طوسی تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۳۹۱/۰۰۰
پدید آورندگان : بدر طبری (شارح و مولف) محمد بن محمد نصیرالدین طوسی (مولف اولیه)
موضوع اثر : نقد و تفسیر سی فصل نصیرالدین طوسی / نجوم اسلامی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان