الجبر و القابله و الکسور و الخطاین و النادرات من فرائض‌الحماری،

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۴۱۸/۰۱۰
پدید آورندگان : ابوعبدالله حجازی محدث فرضی (مولف)
موضوع اثر : جبر/ مقابله/ هندسه
رنگ : پسته ای
جنس : پسته‌ای، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک