بیان حال محمد اسماعیل به عربی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۴۷۸/۰۰۸
پدید آورندگان : سید اسدالله (کاتب) محمدباقر بن محمدتقی شفتی بیدآبادی (مولف)
موضوع اثر : محمدبن اسماعیل بخاری / سرگذشتنامه محدثان اهل سنت
تاریخ خلق : ۱۲۵۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : پسته ای
جنس : پسته‌ای، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان