وقفنامه حمام و مسجدی که در دارالسلطنه تبریز بوده است

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۸۴۶/۰۷۷
موضوع اثر : وقف در ایران/ وقفنامه
رنگ : نخودی
واقف : حاج حسین آقا ملک