تاریخ پادشاهان عجم به سیاق یا سیاق التواریخ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۹۳۲/۰۰۰
موضوع اثر : تاریخ ایران/ شاهان و فرمانروایان ایران
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، آهار مهره، ضربی،
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر و ۶۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان