کفایة الطب صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۷۷۶/۰۰۰
پدید آورندگان : حبیش بن ابراهیم حبیش تفلیسی (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی سنتی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان