تقویم الادویةالمفردة و الاغذیة و تحقیق اسمائها بالسنةالمختلفه و ماهیاتها و مختارها و طبایعها و منافعها و مضارها و اصلاحها و مقدار شربت منها واختیار آراءالاطباء و اقوالهم فی خاصیاتها لجمیع‌الاعضا المتشابهةالاجزاء و الالیة تفرق‌الاتصال

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۷۸۴/۰۱۱
پدید آورندگان : حبیش بن ابراهیم تفلیسی (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی/ داروها
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۷) تا نامعلوم
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک