شرح نصاب‌الصبیان

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۸۰۹/۰۰۴
پدید آورندگان : محمدبن فصیح دشت بیاضی (شارح و مولف) مسعودبن ابی بکر ابونصر فراهی (مؤلف اولیه) محمدحسین‌ بن محمدجعفر شیرازی (کاتب)
موضوع اثر : زبان عربی/ واژه‌نامه‌های فارسی/ نقد و تفسیر نصاب‌الصبیان مسعودبن ابی‌بکر ابونصر فراهی
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی مجدول،
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, مجموعه