ارجوزة فی الطب تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۱۹۹/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد اخلاصی (کاتب) حسین بن عبدالله ابن سینا (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی اسلامی/ شعر عربی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، کاغذ، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان