مرقع خوشنویسی نستعلیق و نسخ: سیاه مشق شکسته نستعلیق عالی متن اشعار فارسی و عبارات عربی

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۰۱/۰۰۸
پدید آورندگان : علی‌بن حسنعلی نیاز شیرازی (خوشنویس)
موضوع اثر : مرقعات خوشنویسی
تاریخ خلق : قمری
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک