آثار میرزا احمدنیریزی، زین‌العابدین اصفهانی و دیگران [مرقع]: ‎۸[هشت] سطر خط نسخ ممتاز مشابه قبل صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۲۱/۰۰۸
پدید آورندگان : احمد نیریزی (خوشنویس)
موضوع اثر : مرقعات خوشنویسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان